صدور فناوری و دانش فنی صنعت پتروشیمی برای نخستین باردر کشور...

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه برای نخستین بار صدور دانش فنی و فناوری صنعت پتروشیمی در کشور رخ می دهد، گفت: مذاکره با شرکت های متقاضی خارجی برای اخذ درخواست های آنها جریان دارد....