تحقق اقتصادمقاومتی منوط به جلوگیری ازاسراف درخانواده‌ها است...

این جامعه شناس تصریح کرد: همه اعضای خانواده باید در کسب درآمدها و همچنین کیفیت اقتصادی خود و تلاش حداکثری برای افزایش درآمد در چارچوب هنجارهای قانونی و دینی برنامه ریزی کنند و در زمینه هزینه درآمدها ...