جزئیات ۹ ایراد اساسی برطرف نشده در مدل جدید قراردادهای نفتی...

دولت در اصلاحیه های خود بر قراردادهای نفتی تصور می کند که از طریق افزودن کلمات و گنجاندن برخی عبارات نظیر"لزوم انتقال فناوری، لزوم استفاده از توان داخلی" و"اعمال حاکمیت ملی" در متن مصوبه، اشکالات اصل...