ایران استاندارد کالاهای صادراتی به سوریه را تضمین می کند...

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بدنبال امضای دو یادداشت تفاهم با سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سوریه، ایران با استفاده از آزمایشگاه هایی که در اختیار دارد، استاندارد کالاهای صادراتی خود ب...