نگاهی به نوسانات ارزی در بازار

کارشناسان از تاثیر افزایش نرخ ارز مبادله ای بر تورم نگران هستند و معتقدند دستکاری در نرخ‌ ارز، آثار تورمی در اقتصاد ایجاد کرده و می‌تواند آثار مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز را خنثی کند....