حذف ارز مبادله ای؛ شعار یا واقعیت؟

امتیازی که ارز مبادله ای برای واردکننده ایجاد می کند این است که قیمت کالای وارداتی را کاهش داده و بازار کالای داخلی را از آن می گیرد، به همین جهت این تفاوت قیمتی افراد را به سمت واردات سوق می دهد....