مرغ ارزان نمی شود

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران قیمت مرغ در مقطع کنونی را واقعی دانست و گفت:با توجه به شرایط صنعت مرغداری۷۵۰۰تومان برای هر کیلو گوشت مرغ منطقی است....