آغاز تدوین سند جامع ارتقاء خدمات اجتماعی کارگران در دولت...

مدیر کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به آغاز مقدمات مطالعه و تدوین سند جامع ارتقاء سطح خدمات اجتماعی کارگران کشور گفت: سند جامع ارتقاء سطح خدمات اجتماعی کارگران کل کشور در حال...