به زودی شاهد برقراری ارتباط با بانک های جهانی خواهیم بود...

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما با بانک های کوچک و متوسط هیچ مشکلی نداریم و انواع تعاملات بانکی با آنها در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد برقراری ارتباط با بانک های بزرگ جهانی خواهیم بود....