ایجاد انضباط‌ شهری با ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی...

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی در انضباط شهری و بهبود وضعیت ساخت و ساز گفت: تمام بحث ما با شهرداری‌ها و ایجاد انضباط‌شهری بر اصل رجحان منافع ...