هزینه سالانه ۳۵۰ میلیارد تومان برای توسعه ICT روستاها...

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از هزینه شدن ۳۵۰ میلیارد تومان در سال برای توسعه ICT روستاها خبر داد و گفت: اینکار اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد که بعضاً میزان اشتغال‌زایی غیرمستقیم آن...