ضرورت احیای صنعت قالیبافی

فخری الله توکلی گفت: برای استانی مانند کرمان که با بحران کم آبی مواجه هست و امکان اشتغالزایی در بخش کشاورزی کم است باید سعی شود که صنایعی همچون قالیبافی فعال تر شوند که در این صورت کمک زیادی به اشتغا...