اقتصاد مقاومتی

اجرای اقتصاد مقاومتی لازمه اجرای سیاستهای اصل 44...

اقتصادپرس: امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی مطرح است. خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار...