مجوز دولت آمریکا فروش هواپیماها به ایران را تضمین نمی‌کند...

وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: در حالی که دولت آمریکا مجوز فروش محدود هواپیما به ایران را صادر کرده است کارشناسان، تحریم های مالی را یکی از موانع مهم اجرایی شدن فروش هواپیما به ایران می دانند. ...