سود نمایشگاه‌داران در آستانه صفر

فعالان بازار خودرو از ادامه و تشدید وضعیت رکودی بازار خودرو در سال جدید خبر می‌دهند و همه چیز مهیای آن است که رکود بازار خودرو پابرجا باقی بماند. حال این سوال مطرح می شود که آیا یخ دو ساله بازار خودر...