نظام نوکرانه لیبرالی بر اقتصاد کشور حاکم شده است...

ابراهیم رزاقی با اشاره به گرایش تیم اقتصادی دولت به نظام سرمایه داری لیبرالی گفت: حتی این نظام را هم به درستی اجرا نمی کنند و می توان اسم نظام اقتصادی حاکم بر ایران را نوعی نظام نوکرانه لیبرالی گذاشت...