جهش یاریاضت اقتصادی؟مردم نگران لغو سیاست های تامین اجتماعی‌...

برکناری دیلما روسف را می‌توان یکی از آثار و تبعات رکود اقتصادی‌ای دانست که مدت زیادی است گریبان اقتصاد برزیل را گرفته است اما تحلیلگران معتقدند اوضاع اقتصادی با برکناری روسف روبه بهبود رود....