آینده‌داران صنایع/کدام صنایع پتانسیل اثرگذاری بررشدرادارند؟...

آیا تنها دو بخش صنعتی «ساختمان» و «خودرو» هرکدام با سهم‌های حدود ۹ و سه درصد از تولید ناخالص داخلی می‌توانند رشد اقتصادی کشور را احیا کنند؟ آیا صنایع ایران حوزه‌های دست‌نخورده یا کمتر دیده‌شده‌ای ندا...