حقوق‌های نجومی

دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی لیاقت ماندن ندارند...

اقتصادپرس: رهبر انقلاب: دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کس...