بیشترین تماس ایرانی‌ها با کشورهای منطقه، آمریکا و آلمان شد...

عراق ‌ سال گذشته در بین کشورهای همسایه، بیشترین مکالمات درخواستی هموطنان ما را شامل شد و بعد از آن کشورهای امارات و ترکیه سهم بسیار بالایی از مدت زمان مکالمه بین‌الملل خروجی از کشور را دارند. ...