اشتغال بیش از سه هزار نفر در آزمایشگاه‌های همکار استاندارد...

اداره‌کل استاندارد استان تهران ، با بهره‌گیری از ظرفیت‌بخش‌های دولتی ، خصوصی ، مراکز پژوهشی و دانشگاهی ، امکان اشتغال بیش از سه هزار نفر را ، در ۳۱۰ آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران ، فراهم ک...