واردات بی رویه تولید خشکبار داخلی را در تنگنا قرار داده است...

رئیس اتحادیه خشکبار با اشاره به این که طی سالهای گذشته به دلیل واردات بی رویه وضعیت تولید اقلام خشکبار در کشور تضعیف شده گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا با ورود برخی اقلام مورد نیاز از مبادی قانونی...