جوهر خودکار خارجی رنگین تر از خودکار داخلی ۳ تیر, ۱۳۹۵

بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست امسال میزان زیادی خودکار و روان نویس وارد کشور شده است.

اقتصادپرس: با توجه به ظرفیت بالای تولید خودکار و روان نویس در داخل کشور افرادی سو جو  ترجیح می دهند خودکار و روان نویس خارجی را وارد کشور کنند .

طبق آمار گمرک در سال ۹۴ ,  ۱۲۸ تن روان نویس وارد کشور شده است که ارزش دلاری آن ۸۴۲,۸۹۳ و ارزش ریالی ۲۴,۵۶۲,۵۷۸,۹۱۷ بوده است .

طبق همین آمار واردات خودکار از روان نویس چشم گیر تر بوده ۶۰۸ تن خودکار در سال ۹۴ به ارزش دلاری ۲,۳۵۴,۳۶۱ و ارزش ریالی ۶۹,۹۹۱,۰۶۹,۴۱۶ وارد کشور شده است .

با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل وقت آن رسیده که با اتکا به توان بالای داخلی در کشور جلوی واردات این گونه محصولات گرفته شود.

جزئیات واردات روان نویس :

 

کشورطرف معامله تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
چین ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۵,۸۴۰ ۷۴۹,۹۹۳,۹۴۵ ۲۵,۱۱۱
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۴۸۸ ۵۱,۸۶۷,۰۵۰ ۱,۷۶۳
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۷۷ ۴۶,۶۶۴,۴۶۱ ۱,۵۶۳
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۶۰۵ ۹۰,۱۷۶,۷۶۸ ۳,۰۳۹
چین ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۱۲۰ ۴۱,۳۷۸,۱۵۱ ۱,۳۷۱
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۱ ۳۱,۷۴۲,۹۷۶ ۱,۰۶۳
ژاپن ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۸,۴۸۲ ۴,۶۰۳,۱۶۵,۲۳۷ ۱۵۸,۴۰۴
اندونزی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۱۱,۲۰۸ ۲,۴۶۶,۸۹۱,۹۰۹ ۸۲,۳۵۱
پاکستان ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۵,۲۸۰ ۱۷۱,۶۱۸,۵۸۱ ۵,۸۰۵
چین ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۲۵,۶۲۸ ۸,۳۰۳,۶۴۷,۷۲۶ ۲۸۹,۲۸۸
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۱,۵۷۳ ۱۲۸,۸۹۴,۰۸۳ ۴,۳۵۰
مالزی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۸۰۲ ۵۲,۱۳۵,۸۱۲ ۱,۷۴۰
هند ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۱۲,۳۴۱ ۱,۲۹۲,۷۰۸,۷۰۰ ۴۲,۹۴۰
آلمان ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۸۱۵ ۷۰,۸۲۶,۴۴۰ ۲,۳۷۲
آلمان ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۸۲ ۵۳,۸۱۷,۴۲۴ ۱,۷۸۶
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۸۱۰ ۱۷۷,۹۰۶,۰۷۲ ۶,۲۸۵
چین ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۱۰,۶۷۶ ۱,۵۰۰,۵۳۲,۷۴۴ ۵۱,۵۱۶
آلمان ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۲,۹۶۳ ۶۰۸,۰۵۳,۱۸۹ ۲۰,۶۸۰
چین ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۳۷,۴۷۸ ۳,۴۰۶,۷۲۶,۸۸۳ ۱۱۶,۳۰۵
ژاپن ۹۶۰۸۱۰۲۰ ۳,۴۲۳ ۷۱۳,۸۳۰,۷۶۶ ۲۵,۱۶۱

 

 

 

 

جزئیات واردات  خودکار :

کشورطرف معامله تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۹,۵۹۶ ۸۶۱,۸۶۳,۸۶۳ ۲۸,۸۱۷
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱,۶۳۷ ۲۷۶,۳۸۲,۴۸۲ ۹,۳۳۲
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۵۶۰ ۲۸,۶۹۲,۱۸۷ ۹۶۵
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۸,۱۶۴ ۵۵۶,۳۴۳,۵۵۵ ۱۸,۷۴۴
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۲,۷۱۵ ۴۶۳,۰۰۱,۸۴۰ ۱۵,۳۸۷
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۲,۱۲۸ ۴۱۳,۱۹۲,۶۵۳ ۱۳,۸۲۳
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۴۷۰ ۶۶,۱۴۲,۱۲۱ ۲,۱۹۳
ژاپن ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۴۰ ۱۲۴,۴۰۳,۸۴۱ ۴,۲۵۸
آلمان ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۶۸ ۵۴,۰۸۸,۴۱۴ ۱,۸۳۶
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۴۴ ۲۲۰,۷۶۴,۷۰۵ ۷,۳۴۵
جمهوری کره ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۹ ۳۳,۹۳۷,۷۶۵ ۱,۱۲۴
سوئیس ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۳۲ ۱۸,۹۷۹,۵۱۵ ۶۲۹
کانادا ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۶۰ ۴۶,۳۶۹,۹۳۶ ۱,۵۶۹
هند ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۴۵۰ ۴۵,۱۴۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱,۴۵۰ ۴۳,۸۴۱,۸۵۴ ۱,۵۷۷
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۱,۹۹۳ ۱,۰۰۸,۶۰۵,۹۸۲ ۳۳,۴۷۲
آلمان ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۵,۱۱۲ ۱,۸۰۳,۲۶۴,۴۶۱ ۵۹,۹۵۷
اندونزی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۲۰,۰۹۶ ۴,۳۹۳,۳۶۱,۵۲۰ ۱۴۵,۹۳۵
ترکیه ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۴,۱۶۰ ۶۹۵,۰۷۱,۷۳۵ ۲۳,۱۹۴
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۵۵,۱۱۶ ۴,۲۷۰,۹۵۰,۶۲۶ ۱۴۲,۹۶۳
امارات متحده عربی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۰۸,۸۴۲ ۵,۸۵۵,۹۳۲,۹۲۲ ۱۹۷,۰۰۱
اندونزی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۴۰۳ ۴۳,۴۲۷,۸۰۳ ۱,۵۳۱
مالزی ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۶۹۹ ۱۲۸,۲۵۰,۷۱۴ ۴,۳۱۷
هند ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۸۹,۲۹۱ ۳۱,۴۰۷,۳۳۲,۲۰۲ ۱,۰۵۹,۸۱۸
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۷,۰۸۰ ۳,۲۰۲,۱۰۱,۲۴۲ ۱۰۶,۹۷۲
آلمان ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۹۰۰ ۱۰۲,۶۲۲,۲۰۰ ۳,۴۰۰
آلمان ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱,۴۰۵ ۵۴۱,۹۶۰,۶۸۸ ۱۷,۹۹۴
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۰,۳۸۶ ۱,۰۹۰,۵۷۰,۴۵۳ ۳۷,۳۰۴
آلمان ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۲,۴۵۷ ۲۹۶,۸۳۸,۴۰۸ ۱۰,۱۱۰
ترکیه ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۴۴۰ ۶۸,۷۰۳,۰۴۸ ۲,۲۸۷
فرانسه ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۹ ۴,۹۰۰,۵۰۰ ۱۶۲
چین ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۱۴۹,۷۲۹ ۱۱,۳۰۵,۴۲۴,۳۹۵ ۳۸۱,۴۰۷
ژاپن ۹۶۰۸۱۰۱۰ ۲,۳۲۶ ۵۱۸,۶۰۱,۷۸۶ ۱۷,۴۳۸

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *