نرخ بیکاری به ۱۱.۸ درصد رسید ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵

نرخ بیکاری در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۸ درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل(سال ۱۳۹۳) ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

اقتصادپرس: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره‌ وضعیت نیروی کار در زمستان سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۷.۷ درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان ۶۲.۶ درصد و در بین زنان ۱۲.۸ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است به‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۸.۷ درصد و در نقاط شهری ۳۷.۳ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۴۱.۲ درصد به دست آمده است. این میزان در بین مردان ۶۸.۸ درصد و در بین زنان ۱۴ درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت ۱۵ سال به بالا در نقاط شهری نیز ۴۰.۶ درصد و در نقاط روستایی ۴۳.۱ درصد به دست آمده است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در فصل زمستان نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۱.۸ درصد بوده که این شاخص در بین مردان ۱۰.۲ درصد و در بین زنان ۱۹.۷ درصد محاسبه شده است.

همچنین اطلاعات منتشر شده درباره‌ وضعیت بیکاری بیانگر این است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. همچنان که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲.۶ درصد و در نقاط روستایی ۹.۶ درصد بوده است.

اگر جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نظر بیکاری ۱۱.۸ درصد به دست می‌آید.

بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله تا ۳۰ درصد بررسی این شاخص در بین زنان و مردان نشان می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان نرخ بیکاری ۲۵.۷ درصدی و در بین زنان نرخ بیکاری ۴۷.۲ درصدی را تجربه می‌کند.

براساس اطلاعاتی که مرکز امار ایران منتشر کرده است نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳، ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۰.۵ درصد افزایش داشته و در نقاط روستایی ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین در جمعیت مردان ۰.۶ درصد افزایش و در بین زنان ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۳۹۴) ۱.۱ درصد افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری ۰.۹ درصد و در نقاط روستایی ۱.۵ درصد افزایش یافته که تغییرات این نرخ در بین مردان ۱.۲ درصد و در بین زنان ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در فصل زمستان سال ۱۳۹۴، ۳۳.۲ درصد بوده این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۶.۳ و در بین زنان ۱۰.۳ درصد بوده است.

نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۵ درصد و در نقاط شهری ۳۲.۶ درصد بوده است

منبع: ایسنادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.