توقف ۵ نماد بانکی در بورس ادامه دارد ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

آخرین وضعیت توقف و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی ۱۶ نماد معاملاتی از جمله ۵ نماد بانکی که بیش از ۷ روز از توقف آنها در بورس می گذرد اعلام شد.

اقتصادپرس: اداره نظارت بر ناشران بورسی وضعیت نمادهای معاملاتی که بیش از ۷ روز متوقف هستند و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی آنها را برای اطلاع سهامداران و سرمایه‌گذاران اعلام کرد.
بر این اساس، پارس سرام، پست بانک، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، نساجی بروجرد، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، محورسازان ایران خودرو، شیشه و گاز، بانک ملت، بانک سینا، گروه مپنا، پلی اکریل ایران، کاشی نیلو، آلومینیوم ایران و صنایع کاشی اصفهان شرکتهای معاملاتی بورسی هستند که بیش از ۷ روز از توقف آنها می گذرد و دلایل طولانی شدن توقف آنها اعلام شده است.

بانک صادرات
این گزارش می افزاید: شرکت بانک صادرات با نماد معاملاتی “وبصادر” از ۲۹ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت ارسال ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

کاشی نیلو
شرکت کاشی نیلو نیز با نماد معاملاتی “کنیلو” از بیست و هشتم دیماه پارسال به دلیل صدور “عدم اظهار نظر” حسابرس نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۹۴ متوقف شده است که باتوجه به عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی میان تاریخ یاد شده ضروری است کلیه نکات مطرح شده توسط حسابرس در صورتهای مالی برطرف شده تا نظر مقبول یا مشروط نسبت به صورتهای مالی  گرفته شود.

بانک تجارت
این گزارش می افزاید: شرکت بانک تجارت با نماد معاملاتی “وتجارت” از ۲۹ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت ارسال ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

بانک سینا
شرکت بانک سینا هم با نماد معاملاتی “وتجارت” از ۲۸ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

بانک ملت
بر اساس این گزارش؛ شرکت بانک ملت با نماد معاملاتی “وبملت” از ۲۸ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ متوقف شده است که در صورت در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴ نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

محورسازان ایران خودرو
شرکت شرکت محورسازان ایران خودرو نیز با نماد معاملاتی “خوساز” از ۲۹ تیرماه امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شده است که که ارایه اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ بر اساس اطلاعات دوره ۳ ماهه،شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

شیشه و گاز
همچنین شرکت شیشه و گاز با نماد معاملاتی “کگاز” از روز ۳۰ تیر امسال به دلیل اعلام برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۴ و ابهام درخصوص اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم به سازمان متوقف شده که ارائه ارائه صورتجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تاریخ ۳۱ تیر امسال؛ ارائه اطلاعات تکمیلی درخصوص تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ و ارائه به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

پارس سرام
شرکت پارس سرام نیز با نماد معاملاتی “کسرام” از ۶ شهریور امسال به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ متوقف شده است که ارائه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۶اعلام شده است.

پلی اکریل ایران
شرکت پلی اکریل ایران نیز با نماد معاملاتی “شپلی” از سیزدهم اردیبهشت امسال به دلیل عدم برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده متوقف شده است که در صورت ارائه اطلاعات و برنامه افزایش سرمایه بازگشایی خواهد بود.

نساجی بروجرد
شرکت نساجی بروجرد نیز با نماد معاملاتی “نبروج” از ۱۱مرداد امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده متوقف شده است که ارسال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

حمل ونقل بین المللی خلیج فارس
افزون بر این؛ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس با نماد معاملاتی “حفارس” از سیزدهم مرداد امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده متوقف شده که ارسال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ خرداد امسال شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

آلومینیوم ایران
همچنین شرکت آلومینیوم ایران با نماد معاملاتی “فایرا” از روز سوم آبان پارسال به دلیل اعلام شرکت مبنی بر تغییرات با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شده که ارائه دلایل تعدیل با اهمیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۴ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

پست بانک
شرکت پست بانک نیز با نماد معاملاتی “وپست” از دوم شهریور امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۴ متوقف شده است که در صورت ارائه از بین رفتن ابهام در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی بازگشایی خواهد بود.

گروه مپنا
این گزارش می افزاید: شرکت گروه مپنا با نماد معاملاتی “ورمپنا” از ۲۸ تیر امسال به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شده است که در صورت ارائه اطلاعات موضوع بند ج ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری ” تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.” نماد معاملاتی سهم آماده بازگشایی خواهد بود.

تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
همچنین شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد معاملاتی “شمواد” از روز ۱۳ مرداد امسال به دلیل اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ متوقف شده که پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور امسال بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه و اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۹۶ شرط بازگشایی آن اعلام شده است.

کاشی اصفهان
شرکت صنایع کاشی اصفهان هم با نماد معاملاتی “کاصفا” از دیگر نمادهای متوقف بورس از دوم دیماه سال گذشته به دلیل عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۹۲، عدم ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه سال ۹۳، عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال۹۳، عدم ارایه صورتهای مالی میان دوره ای و پیش‌بینی‌های سال ۹۴ و عدم ارایه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال ۹۵ است که در خصوص دلایل ادامه توقف آن آمده است:
ارایه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۳(حسابرسی شده).
ارایه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴(حسابرسی شده).
اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴٫
ارایه صورتهای مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۹۴٫
ارایه پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۴٫
ارایه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن.
ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای مالی ۹۲ و ۹۳ شرکت بازرگانی ارمغان کاشی- سهامی خاص(شرکت فرعی).
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۳ و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۲٫
و انتخاب اعضای هیات مدیره با توجه به انقضای مدت ۲ ساله مسئولیت هیئت مدیره شرکت و سلب صلاحیت مدیر عامل و سه نفر از اعضای هیئت مدیره سابق شرکت.

منبع:تسنیمپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *