مانور اشرافی‌گری پیش چشم محرومان ۱ شهریور, ۱۳۹۵

امروز اشرافی گری از مراسم ختم گرفته تا عروسی، میهمانی‌های خانواد گی، د ورهمی‌های کوچک و بزرگ و…، همه را د ر سیطره عنصر خطرناک تجمل گرایی قرار د اد ه و این مسأله به جزو جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده و حتی با آبروی آن‌ها گره خورد ه است.

اقتصادپرس: خوی اشرافی گری، مصرف گرایی و تجمّل خواهی د ر میان جامعه اقشار مرفه و برخی مسؤولان طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری د اشته است. مردم می‌گویند : در مقطع کنونی که امرار معاش بیشتر افراد بخصوص اقشار ضعیف وکم درآمد جامعه توأم با سختی است و د خل و خرج‌ها به هیچ وجه همخوانی ند ارد ، باید نهاد ها وسازمان‌های مسؤول برای مبارزه با این پدیده ناپسند (اشرافی گری ولوکس گرایی) تمهیدات جدی بیندیشند و دولتمردان نیز به عنوان آغاز کننده نهضت ریشه کنی اشرافی گری گام‌های اول را محکم بردارند تا این فرهنگ غلط و وارداتی که بیشتر برای ایجاد شکاف در جامعه اصیل ایرانی طراحی شده، در ذهنیت مردم به عنوان یک عنصر نامطلوب فرهنگی تلقی شود.

مربیان اشرافی‌گری
بر اساس این گزارش، ۱۴ سال پیش مرکز افکار سنجی د انشجویان ایران از یک تراژد ی زیرپوستی د ر جامعه پرده برد اشت. بر اساس نتایج این نظر سنجی ۷۷ د رصد مرد م د ر تهران تجمل گرایی را د ر جامعه زیاد می‌بینند و تلخ تر اینکه از نظر۷۱ د رصد آنان کسب ثروت و د رآمد اقتصاد ی، نخستین اولویت و هد ف مردم در زندگی شده است.
امروز اشرافی گری از مراسم ختم گرفته تا عروسی، میهمانی‌های خانواد گی، د ورهمی‌های کوچک و بزرگ و…، همه را د ر سیطره عنصر خطرناک تجمل گرایی قرار د اد ه و این مسأله به جزو جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده و حتی با آبروی آن‌ها گره خورد ه است.
خانه‌ها و ویلاهای چند ین میلیارد ی، خود روهای لوکسی که د ر خیابان‌های کلان شهرها ویراژ می‌د هند و هر روز د ارایی‌های میلیارد ی را به رخ طبقه فرود ست جامعه می‌کشند و…، از د یگر رفتارهای تجمّل‌گرایانه طبقه خاص و بالای جامعه و حتی برخی مد یران است که این عرض اند ام به بغض‌های اجتماعی برای طبقه پایین جامعه مبد ل شد ه و آن‌ها را د چار نوعی ترد ید ، انزوا و ناامید ی کرد ه است.
از سوی د یگر د ر سال‌های اخیر ذرّه بین افکار عمومی بشد ت رفتار اقشار مرفه و بخصوص برخی مد یران د ولتی را که وارد این واد ی خطرناک اشرافی گری شد ه‌اند رصد می‌کنند و نسبت به برخی اقد ام‌های آنان حساس شد ه‌اند .
اغلب مرد م معتقد ند ، رواج پد ید ه تجمل گرایی د ر میان مسؤولان وبحث فیش‌های نجومی نیز یک خطر جد ی برای جامعه است، زیرا مرد م د ر این خصوص به رفتار وعملکرد این افراد به عنوان یک الگو نظر می‌کنند وترویج این عنصر فرهنگی می‌تواند به رواج آن د ر جامعه به عنوان یک عرف پذیرفته شد ه تبد یل شود .

پرهیز از رفتارهای غیر عرف
یک نمایند ه مجلس با انتقاد از بروز رفتارهای اشرافی‌گری د ر میان برخی مسؤولان می‌گوید : مجلس چشم بید ار برای نظارت بر امور ملت است و از ترویج فیش‌های حقوقی نامتعارف که موجب د ل نگرانی مرد م می‌شود ، جلوگیری خواهد کرد .
عبد الله رضیان ضمن بیان اینکه رفتار و کرد ار مسؤولان باید برگرفته از الگوهای د ینی و رفتارهای انقلابی باشد ، می‌افزاید : رفتار مسؤولان نباید برگرفته از الگوهای اشرافی‌گری باشد و متأسفانه باتوجه به شرایط سخت اقتصاد ی و مشکلات معیشتی مرد م و بیکاری جوانان، برخی عوامل موجب د ل‌نگرانی مرد م می‌شود که فیش‌های حقوقی نامتعارف یکی از این عوامل است.
یکی د یگر از نمایند گان مجلس هم د رباره د ریافت حقوق نجومی برخی مد یران می‌گوید : ساد ه‌زیستی مسؤولان د ستگاه‌های اجرایی و اد اری توجه اقشار مختلف مرد م را به سوی آن‌ها جلب می‌کند .
وی با اشاره به اینکه د ر اسلام بارها بر ساد ه زیستی تاکید شد ه است، می‌افزاید : ساد ه‌ زیستی مرد م و مسؤولان از د ریچه و نقطه‌نظر فرهنگ اسلامی یکی از ارزش‌های متعالی شمرد ه می‌شود .وی با اشاره به اینکه اخذ حقوق نجومی هم با الفبای عد الت اجتماعی د ر تعارض است و هجوم به ارزش‌های د ینی و اسلامی محسوب می‌شود ، اظهارمی د ارد : موضوع د ریافت‌‌های نجومی باید با جد یت پیگیری شود .

علل رواج یک پد ید ه خطرناک
محمود زرین ماه محقق اقتصاد سیاسی هم د ر این خصوص می‌گوید : بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ میلیون فقیر د ر جامعه ایران وجود د ارد که پرد اخت عاد لانه مالیات که اصلی ترین هزینه و جزو حقوق اجتماعی افراد است و د ر همه کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته برای کاهش اختلاف طبقاتی پرد اخت می‌شود ، می‌تواند د ر کاهش این آمار نقش مؤثری د اشته باشد .
به باور وی، اختلاف طبقاتی و ظهور پد ید ه اشرافی گری د ر کشور معلول علت‌هایی است که طی چند د هه گذشته وجود د اشته و علت‌هایی که برخی از آن‌ها می‌توانست نباشد یا شد ت و تأثیرشان کمتر باشد .
وی تصریح می‌کند : توزیع غیرهد فمند د رآمد های نفتی، چند نرخی بود ن ارز طی سال‌های گذشته، تبانی‌های گسترد ه بین کارفرمایان و پیمانکاران د ر پروژه‌های عظیم د ولتی، قاچاق صد ها میلیارد د لار کالا طی سال‌های متماد ی، اجرای طرح بنگاه‌های زود بازد ه با اختصاص تسهیلات بانکی غیرهد فمند ، افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن، حراج و واگذاری و فروش د ه‌ها، صد ها و هزاران ملک مصاد ره شد ه، نبود یک نظام عاد لانه هوشمند و تأثیرگذار مالیاتی، پولشویی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری از مهم ترین علل شکل‌گیری پد ید ه اشرافی گری د ر کشور است.
وی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نگرش و اند یشه جاری د ر جامعه و بویژه میان قشر مرفه و د ولتمرد ان د ر خصوص تجمل و لوکس گرایی، افزایش نظارت بر رفتار آنان، افزایش کیفیت تولید ات د اخل به منظور رقابت با کالاهای مشابه خارجی و تبلیغات محیطی مناسب برای محصولات وطنی را د ر کاهش روحیه تجمّل‌گرایی و اشرافی گری بسیار مؤثر می‌د اند.

منبع: قدس آنلایندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *